Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky užívania služby Addmention prevádzkovanej prostredníctvom webovej stránky https://www.addmention.com/ zo strany spoločnosti Addmention s. r. o., so sídlom Kopčianska 8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 401 747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 158790/B. 

 

Čl. I

Výklad pojmov

 

1. „Inzerentom“ je Užívateľ, ktorý v rámci Webovej stránky môže vyhľadávať a prejavovať záujem o umiestnenie Zmienok v rámci Zverejneného obsahu konkrétneho Vydavateľa;

2. Kreditný systém“ je systém na správu a vykonávanie transakcií s kreditmi, vytvorený zo strany Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého prebieha vzájomné plnenie medzi Užívateľmi a Prevádzkovateľom v rámci Webovej stránky;

3. „Lehota na výmenu kreditov“ je obdobie od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka;

4. Odplatou za kredit“ sa rozumie odplata za predaj kreditu (v rámci Kreditného systému) vo vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktorej výška je určená v čl. IVa bod 5 týchto VOP; Odplata za kredit je uvedená na úrovni ceny bez DPH, a teda v prípade, ak predávajúci kreditov je v rozhodnom čase platcom DPH, bude k nej pripočítaná platná a účinná sadzba DPH;

5. „Odplatou za Zverejnenie“ sa rozumie odplata Prevádzkovateľa za zabezpečenie Zverejnenia a s ním súvisiace plnenia, kde ako povinný subjekt vystupuje Inzerent; Odplata za Zverejnenie je uvedená na úrovni ceny bez DPH, a teda v prípade, ak Prevádzkovateľ je v rozhodnom čase platcom DPH, bude k nej pripočítaná platná a účinná sadzba DPH;

6. Odplatou Vydavateľa“ sa rozumie odplata Vydavateľa za umiestnenie Zmienky v rámci Zverejneného obsahu (teda za uskutočnenie Zverejnenia), kde ako povinný subjekt vystupuje Prevádzkovateľ; Odplata Vydavateľa je uvedená na úrovni ceny bez DPH, a teda v prípade, ak Vydavateľ je v rozhodnom čase platcom DPH, bude k nej pripočítaná platná a účinná sadzba DPH;

7. Podnikateľom sa rozumie

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

ak zároveň táto osoba pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

8. „Ponukou Vydavateľa“ sa rozumejú informácie o Zverejnenom obsahu a podmienkach umiestnenia Zmienok do Zverejneného obsahu, ktoré konkrétny Vydavateľ umiestnil na Webovú stránku;

9. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie obchodná spoločnosť Addmention s. r. o., so sídlom Kopčianska 8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 401 747, DIČ: 2121662400, IČ DPH: SK2121662400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 158790/B, ktorá prevádzkuje Webovú stránku;

10. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu  nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

11. „Spôsobom platby“ sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktoré je možné využiť na nákup kreditu v rámci Kreditného systému alebo na výber finančných prostriedkov z Kreditného systému, ako sú prístupné v aktuálnom čase na Webovej stránke;

12. „Užívateľom“ sa rozumie Vydavateľ a/alebo Inzerent; pričom konkrétny subjekt sa stane Užívateľom až po registrácii a potvrdení vzniku Užívateľského konta na Webovej stránke zo strany Prevádzkovateľa;

13. „Užívateľské konto“ znamená konto vytvorené registráciou Užívateľa na Webovej stránke, ktoré umožňuje Užívateľovi využívať funkcie Webovej stránky (vrátane uzatvorenia Zmluvy o Zverejnení z pozície Inzerenta alebo Vydavateľa), ku ktorému má Prístupové údaje výlučne len konkrétny Užívateľ;   

14. „VOP“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Prevádzkovateľom; aktuálne znenie VOP je vždy dostupné na Webovej stránke.

15. Vydavateľom“ je Užívateľ, ktorý v rámci Webovej stránky odplatne ponúka umiestňovanie Zmienok Inzerentov v rámci svojho Zverejneného obsahu;   

16. Vyššou mocou sa rozumie mimoriadna udalosť alebo okolnosť brániaca v splnení záväzku zmluvnej strany podľa týchto VOP a Zmluvy, ktorú táto nemohla pred uzatvorením Zmluvy predvídať a ktorá je mimo jej kontroly;

17. „Webovou stránkou“ sa rozumie webová stránka https://www.addmention.com/;

18. „Zmienkou“ sa rozumie konkrétny obsah alebo informácia, ktoré má Inzerent záujem umiestniť v rámci Zverejneného obsahu konkrétneho Vydavateľa (Zmienkami môžu byť napríklad informácie o samotnou Inzerentovi alebo ním ponúkaných produktoch alebo iné skutočnosti podľa záujmu Inzerenta, zobrazené najmä vo forme prelinkovania v rámci Zverejneného obsahu, call to action tlačidiel, viet alebo paragrafov obsahujúcich zmienku, vyjadrení, citácií, zobrazení zmienky v rámci obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov a pod.);

19. „Zmluvou o Zverejnení“ sa rozumie trojstranná zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom, Vydavateľom a Inzerentom, obsahom ktorej je najmä (i) záväzok Prevádzkovateľa voči Inzerentovi zabezpečiť Inzerentom požadované Zverejnenie a splniť súvisiace skutočnosti, ako je uvedené v týchto VOP, (ii) Záväzok Vydavateľa voči Prevádzkovateľovi umiestniť Zmienku do Zverejneného obsahu a splniť súvisiace skutočnosti, ako je uvedené v týchto VOP a (iii) záväzok Inzerenta voči Prevádzkovateľovi uhradiť prostredníctvom Kreditného systému dohodnutú Odplatu za Zverejnenie, ako aj (iv) súvisiace záväzky strán Zmluvy o zverejnení, ako vyplývajú z týchto VOP;

20. „Zmluvou Addmention“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, obsahom ktorej je najmä určenie práv a povinností Užívateľa a Prevádzkovateľa pri využívaní Webovej stránky, registrácii a využívaní Užívateľského konta, Kreditného systému a ďalšie súvisiace skutočnosti, ako vyplývajú z týchto VOP;

21. „Zverejnením“ sa rozumie umiestnenie Zmienky zo strany Vydavateľa v rámci Zverejneného obsahu;

22. „Zverejneným obsahom“ sa rozumie akýkoľvek reklamný priestor alebo akákoľvek forma verejnej prezentácie zo strany Vydavateľa, a to najmä vo forme textu, videa, fotografie alebo zvukového záznamu, ktorú Vydavateľ už zverejnil v rámci siete internet alebo ktorú v budúcnosti plánuje zverejniť (Zverejneným obsahom môžu byť napríklad články, recenzie, blogy, publikácie, reportáže, reklamy, podcasty a pod.), v rámci ktorého Vydavateľ umožňuje umiestnenie Zmienok Inzerentov.  

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o zverejnení, Zmluvy Addmention a upravujú podmienky používania Webovej stránky a práva a povinnosti Užívateľov. Súčasťou Zmluvy o zverejnení je aj časť Ponuky Vydavateľa, ktorá bližšie opisuje Zverejnený obsah a podmienky umiestnenia Zmienky do Zverejneného obsahu, vrátane výšky Odplaty za zverejnenie.

2. Odchylné dojednania Zmluvy Addmention alebo Zmluvy o zverejnení uzatvorenej podľa týchto VOP majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP výlučne v prípade ak (i) s nimi prejavili výslovný súhlas všetci účastníci zmluvy (teda v prípade Zmluvy Addmention musia prejaviť súhlas Užívateľ a Prevádzkovateľ a v prípade Zmluvy o Zverejnení musia prejaviť súhlas Inzerent, Vydavateľ a Prevádzkovateľ) alebo (ii) v prípade Zmluvy o zverejnení, ak s nimi prejavili výslovný súhlas Užívateľ v pozícii Vydavateľa a Užívateľ v pozícii Inzerenta, ak zároveň ide o dojednania Zmluvy o zverejnení, predmetom ktorých je výlučne len špecifikácia výšky Odplaty za zverejnenie, Zverejneného obsahu alebo Zmienky (v tomto rozsahu teda nie je na dohodu o podmienkach Zmluvy o zverejnení potrebný prejav vôle Prevádzkovateľa); Užívatelia bez súhlasu Prevádzkovateľa nie sú oprávnení dohodou meniť akékoľvek podmienky Zmluvy o zverejnení, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak.   

3. Prevádzkovateľ má právo jednostranne meniť znenie VOP, a to najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny funkcionality Webovej stránky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z iných dôvodov na strane Prevádzkovateľa. Zmenu a jej účinnosť oznámi Prevádzkovateľ Užívateľom zverejnením minimálne 5 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP na Webovej stránke a zaslaním informácie o zmene znenia VOP, spolu s novým znením alebo odkazom (linkom) na nové znenie VOP, formou e-mailovej správy na adresu Užívateľa. Za vyjadrenie súhlasu s (novým) znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Užívateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, a to najmä uzatvorenie Zmluvy o zverejnení v čase účinnosti nového znenia VOP. Ak Užívateľ s novým znením VOP nesúhlasí, je povinný bezodkladne zrušiť svoje Užívateľské konto.

4. Účastníkmi Zmluvy Addmention a Zmluvy o zverejnení sú Podnikatelia, a teda akékoľvek služby poskytované alebo prístupné prostredníctvom Webovej stránky sú určené pre Podnikateľov (zmluvné vzťahy upravené týmito VOP, Zmluvou Addmention a/alebo Zmluvou o zverejnení nie sú zmluvnými vzťahmi so Spotrebiteľom). Užívateľ svojou registráciou potvrdzuje, že je podnikateľom a že bude používať Webovú stránku v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

5. Spory vzniknuté na základe vzťahov upravených podľa týchto VOP budú riešené podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípade sporov pred súdmi Slovenskej republiky.

6. Ďalšie kontaktné údaje na Prevádzkovateľa sú:

Tel. č.: 0907 108 924

E-mail: kunova@addmention.com

7. Adresa na podávanie sťažností alebo iných podnetov a reklamácií:

– Elektronická adresa: kunova@addmention.com

– Poštová adresa: Teplická 1378/15, PSČ 83102, Bratislava

 

Čl. IIIa.

Prevádzka Webovej stránky

 

1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom Webovej stránky a zabezpečuje možnosť jej použitia zo strany Užívateľov v súlade s podmienkami upravenými v týchto VOP.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny funkčnosti Webovej stránky alebo obmedziť alebo znefunkčniť Webovú stránku (najmä aj z dôvodu technickej údržby alebo zmien vo funkcionalite); Užívateľ s takýmito obmedzeniami funkčnosti súhlasí a vyjadruje tiež svoj súhlas s tým, že Prevádzkovateľ za obmedzenie funkčnosti Webovej stránky alebo jej nefunkčnosť nenesie zodpovednosť, resp. Užívateľovi z tohto dôvodu nevznikajú voči Prevádzkovateľovi akékoľvek nároky.

2. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za (i) obsah umiestnený na Webovej stránke zo stany Užívateľov, a to ani za jeho správnosť, úplnosť alebo pravdivosť (tým zároveň nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa akýkoľvek obsah odporujúci týmto VOP pridaný zo strany Užívateľa z Webovej stránky odstrániť bezodkladne potom, ako sa o ňom dozvie), (ii) porušenie akýchkoľvek povinností zo strany Užívateľov, ako tieto povinnosti vyplývajú z týchto VOP alebo Zmluvy o zverejnení, voči inému Užívateľovi alebo (iii) porušenie akýchkoľvek zákonných ustanovení vyplývajúcich z právnej úpravy zo strany Užívateľa (v súvislosti s používaním Webovej stránky), voči inému Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe alebo (iv) škodu, ktorá môže Užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním Webovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát, (v) akékoľvek následky .

3. Prevádzkovateľ je oprávnený prehliadať akýkoľvek obsah zverejnený Užívateľom na Webovej stránke, ako aj vzájomnú komunikáciu vykonanú prostredníctvom Webovej stránky medzi jednotlivými Užívateľmi, a to najmä za účelom kontroly dodržiavania podmienok týchto VOP, ako aj v súvislosti s postupom podľa čl. V týchto VOP. Užívatelia s uvedenou možnosťou kontroly zo strany Prevádzkovateľa súhlasia a zaväzujú sa v prípade potreby poskytnúť Prevádzkovateľovi aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly dodržiavania týchto VOP.

  

Čl. IIIb.

Registrácia Užívateľa, zriadenie Užívateľského konta a jeho užívanie

 

1. Využitie Webovej stránky, a teda aj uzatvorenie Zmluvy Addmention a Zmluvy o zverejnení sú podmienené registráciou na Webovej stránke a zriadením Užívateľského konta.

2. Registrácia a samotné užívanie Užívateľského konta je bezodplatné. Užívateľ po registrácii môže využívať Webovú stránku a zriadené Užívateľské konto z pozície Vydavateľa a zároveň aj ako Inzerenta. Každý Užívateľ je oprávnený zriadiť si a využívať iba jedno Užívateľské konto.

3. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje k Užívateľskému kontu pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom; za prípadné zneužitie prihlasovacích údajov Užívateľa nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

4. Údaje vyžadované na registráciu Užívateľského konta sú priamo uvedené na Webovej stránke a bez ich vyplnenia nie je možné registráciu dokončiť; Užívateľ je povinný vyplniť len úplné a správne údaje, pričom za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť (počas celej doby využívania Užívateľského konta) zodpovedá výlučne dotknutý Užívateľ. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov (po vykonaní registrácie) je Užívateľ povinný bezodkladne zaevidovať zmenu údajov v rámci svojho Užívateľského konta; za akýkoľvek následok spojený s porušením tejto povinnosti zodpovedá výlučne Užívateľ.  

5. Proces registrácie zo strany Užívateľa je dokončený vyplnením všetkých potrebných údajov a odoslaním registračného formulára. Užívateľské konto vzniká až doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Prevádzkovateľa o zriadení Užívateľského konta.

6. Žiadna osoba nemá právny nárok na registráciu a zriadenie Užívateľského konta a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť, resp. nepovoliť registráciu akejkoľvek osoby.

7. Pri procese registrácie (pred odoslaním registračného formuláru) bude Užívateľ povinný zaškrtnúť políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ (alebo obdobným obsahom, resp. významom). Zaškrtnutím políčka Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP, a teda aj s podmienkami využívania Webovej stránky a ďalšími skutočnosťami uvedenými v týchto VOP; bez zaškrtnutia políčka nie je možné dokončiť proces registrácie.

8. Doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Prevádzkovateľa o vzniku Užívateľského konta vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah – Zmluva Addmention, a to s podmienkami, ako vyplývajú z týchto VOP (najmä čl. IVa týchto VOP).

9. Po dokončení registrácie a vzniku Užívateľského konta je Užívateľ (i) z pozície Vydavateľa, oprávnený pridávať na Webovú stránku Zverejnený obsah, ako aj podmienky umiestnenia Zmienok pre konkrétny Zverejnený obsah a (ii) z pozície Inzerenta, oprávnený prejaviť záujem o umiestnenie Zmienky do Zverejneného obsahu iného Užívateľa (ako Vydavateľa).   

10. Užívatelia sú oprávnení navzájom komunikovať ohľadom niektorých podmienok uzatvorenia Zmluvy o zverejnení, avšak výlučne len prostredníctvom Webovej stránky, a to na tento účel pripravenými komunikačnými prostriedkami umiestnenými na Webovej stránke. Užívatelia nie sú oprávnení požadovať od iných Užívateľov alebo sami ponúkať iným Užívateľom komunikáciu iným spôsobom, ako prostredníctvom Webovej stránky a ani si na tento účel vymieňať kontaktné údaje.

11. Užívatelia sú povinní pri užívaní Webovej stránky (a teda najmä aj pri pridávaní akéhokoľvek obsahu do Webovej stránky a pri interakcii s inými Užívateľmi alebo Prevádzkovateľom) postupovať v súlade s týmito VOP, Zmluvou Addmention, Zmluvou o zverejnení, právnou úpravou a tak, aby ich konanie bolo slušné a morálne.

12. Užívatelia nesmú zverejňovať na Webovej stránke najmä extrémistický, politický, erotický/ pornografický či  diskriminačný obsah alebo názory, alebo obsah inak odporujúci právnej úprave alebo zásadám slušnosti a morálneho správania. Užívateľom zverejnený obsah na Webovej stránke nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretích osôb a nesmie naplniť podmienky nekalosúťažného konania.

13. Užívateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno Prevádzkovateľa alebo iného Užívateľa.

14. V prípade, ak sa Užívateľ pri používaní Webovej stránky dozvie o porušovaní týchto VOP zo strany iného Užívateľa, bezodkladne o tom informuje Prevádzkovateľa.

15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo (i) dočasne obmedziť funkčnosť, najmä aj pozastaviť uzatváranie nových Zmlúv o zverejnení alebo používanie Kreditného systému (ako aj pozastaviť transakciu s kreditmi) alebo úplne znefunkčniť (vymazať) konkrétne Užívateľské konto, a to najmä v prípade porušenia pravidiel alebo povinností vyplývajúcich z týchto VOP zo strany Užívateľa alebo (ii) vymazať konkrétne Užívateľské konto v prípade, ak nebolo aktívne (teda sa Užívateľ do neho neprihlásil) počas doby minimálne 12 kalendárnych mesiacov. Dotknutý Užívateľ bude o tejto skutočnosti informovaný, spolu s možnosťou vyjadriť sa ku skutočnostiam pre ktoré bolo alebo má byť Užívateľské konto obmedzené alebo znefunkčnené, resp. vymazané. Na základe Užívateľom podaného vysvetlenia Prevádzkovateľ môže od obmedzení, ako sú uvedené v tomto bode upustiť (alebo vrátiť vykonané zmeny do pôvodného stavu), avšak Užívateľ na to nemá právny nárok. Prevádzkovateľ môže pristúpiť k vykonaniu obmedzení predpokladaným v tomto bode predtým, ako umožnil Užívateľovi vyjadriť sa k súvisiacim skutočnostiam.  

16. Užívateľ sa zaväzuje uspokojiť tretie osoby alebo iných Užívateľov, ktoré si voči Prevádzkovateľovi uplatnili akékoľvek nároky alebo zodpovednosť z dôvodu konania (alebo nekonania) Užívateľa a tiež Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť v súvislosti s uplatnením takýchto nárokov zo strany tretích osôb alebo iných Užívateľov.

 

Čl. IVa.

Zmluva Addmention

 

1. Zmluva Addmention vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Prevádzkovateľa o vzniku Užívateľského konta na adresu Užívateľa.

2. Predmetom Zmluvy Addmention je najmä aj určenie podmienok užívania Webovej stránky zo strany Užívateľa, úprava podmienok používania Kreditného systému, ako aj úprava ďalších práv a povinností strán, tak ako je bližšie upravené v týchto VOP.

3. Počas trvania Zmluvy Addmention je Užívateľ oprávnený využívať Kreditný systém, ktorého prevádzku zabezpečuje Prevádzkovateľ. Užívateľ si môže v rámci svojho Užívateľského konta na Webovej stránke objednať dodanie (vklad) kreditov zo strany Prevádzkovateľa. Po zadaní počtu kreditov a potvrdení objednávky, bude Užívateľovi doručená zálohová faktúra s platobnými údajmi na zaplatenie Odplaty za kredit. Po pripísaní úhrady zálohovej faktúry na účet Prevádzkovateľa bude v Kreditnom systéme prístupnom v Užívateľskom konte pripísaný Užívateľovi objednaný počet kreditov; zároveň Prevádzkovateľ vystaví riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho Užívateľovi ako správu prístupnú v Užívateľskom konte daného Užívateľa.

4. Užívateľ môže na platbu Odplaty za kredit využiť niektorý z dostupných Spôsobov platby (ak nie je v rozhodnom čase dostupný žiadny iný Spôsob platby, potom je potrebné vykonať úhradu Odplaty za kredit bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených na zálohovej faktúre Prevádzkovateľa).

5. Výška Odplaty za kredit je nasledovná: jeden kredit zodpovedá sume 1,- eur (jedno euro) na úrovni ceny bez DPH; keďže Prevádzkovateľ je platcom DPH, je k odplate za jeden kredit pripočítaná právnym predpisom stanovená sadzba DPH, a teda odplata za 1 (jeden) kredit je 1,20,- eur s DPH.

6. Užívateľ je v prípade splnenia Podmienok na výber kreditov podľa bodu 7 tohto článku Zmluvy oprávnený vybrať si kredit z Kreditného systému, resp. predať kredity späť Prevádzkovateľovi a Prevádzkovateľ je povinný takto ponúknuté kredity zo strany Užívateľa odkúpiť za odplatu vo výške podľa bodu 5 tohto článku VOP (v prípade, ak Užívateľ nie je platcom DPH, potom sa na predaj kreditu z jeho strany DPH neuplatňuje).

7. Užívateľovi vzniká právo ponúknuť kredity na odkúpenie Prevádzkovateľovi, a zároveň Prevádzkovateľovi vzniká povinnosť odkúpiť od Užívateľa kredity, v prípade splnenia niektorej z nasledovných podmienok: (i) počet kreditov na odkúpenie Prevádzkovateľom je minimálne 500 kreditov alebo (ii) kredity v akomkoľvek množstve sú zo strany Užívateľa ponúknuté na odkúpenie Prevádzkovateľovi počas Lehoty na výmenu kreditov alebo (iii) kredity v akomkoľvek množstve sú zo strany Užívateľa ponúknuté na odkúpenie Prevádzkovateľovi z dôvodu ukončenia Zmluvy Addmention (a teda zrušenia Užívateľského konta) (ďalej uvedené podmienky ako „Podmienky na výber kreditov“).

8. V prípade splnenia niektorej z Podmienok na výber kreditov je Užívateľ oprávnený zadať v rámci Užívateľského konta počet kreditov, ktoré má záujem predať Prevádzkovateľovi a potvrdiť záujem o predaj (výber) kreditov. Po takomto potvrdení bude Užívateľovi doručená formou e-mailu informácia o postupe týkajúcom sa výberu kreditov; za účelom výberu kreditov je Užívateľ najmä povinný vystaviť faktúru za predaj zodpovedajúceho množstva kreditov (a vo výške dohodnutej Odplaty za kredit podľa bodu 5 tohto článku VOP) na Prevádzkovateľa, ako odberateľa a túto doručiť Prevádzkovateľovi. Po odpísaní úhrady faktúry z účtu Prevádzkovateľa na účet Užívateľa bude v Kreditnom systéme odpísaný Užívateľovi vybratý (resp. predaný) počet kreditov.

9. V prípade splnenia Podmienky na výber kreditov, ktorou je ukončenie Zmluvy Addmention (a teda zrušenie Užívateľského konta), je Užívateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi faktúru za predaj zostatku kreditov (vo výške dohodnutej Odplaty za kredit podľa bodu 5 tohto článku VOP) najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zrušenia Užívateľského konta. Užívateľ je však oprávnený na výber (predaj) kreditov z dôvodu ukončenia Zmluvy Addmention (a teda zrušenia Užívateľského konta) len jeden krát za obdobie jedného roku (teda 12 po sebe nasledujúcich mesiacov).  V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu zo strany Užívateľa (ktorého Užívateľské konto bolo zrušené z akéhokoľvek dôvodu) vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej Odplate za kredit za zostávajúci počet kreditov, ktoré boli evidované v Kreditnom systéme dotknutého Užívateľa v čase zrušenia Užívateľského konta (teda napríklad v prípade zostatku kreditov 100 ks vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur).

10. Zmluva Addmention sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená ukončiť Zmluvu Addmention výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zmluva sa končí dňom zrušenia Užívateľského konta na Webovej stránke, najneskôr však jeden mesiac po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane; pre účely ukončenia Zmluvy Addmention sa akýkoľvek úkon Užívateľa alebo Prevádzkovateľa v dôsledku ktorého príde k zrušeniu Užívateľského konta, považuje zároveň aj za výpoveď Zmluvy Addmention.  

 

Čl. IVb.

Zmluva o zverejnení

 

1. Zmluva o zverejnení vzniká medzi Užívateľom v pozícii Vydavateľa, Užívateľom v pozícii Inzerenta (pričom musí ísť o dvoch rôznych Užívateľov) a Prevádzkovateľom momentom splnenia všetkých nasledovných skutočností: (i) Inzerent (v rámci svojho Užívateľského konta) vyberie konkrétny Zverejnený obsah do ktorého má záujem umiestniť Zmienku, (ii) Inzerent potvrdí podmienky umiestnenia Zmienky do vybraného Zverejneného obsahu, (iii) Inzerent  špecifikuje počet a znenie konkrétnych Zmienok, ktoré má záujem do vybraného Zverejneného obsahu umiestniť, (iv) Vydavateľ (v rámci svojho Užívateľského konta) potvrdí požiadavku Inzerenta na zverejnenie Zmienky.  O uzatvorení Zmluvy o zverejnení je následne Inzerentovi a Vydavateľovi doručený potvrdzujúci e-mail.

2. Uzatvorenie Zmluvy o zverejnení zo strany Inzerenta je podmienené dostatočným množstvom kreditu v Kreditnom systéme Inzerenta; teda hodnota kreditov v Kreditnom systéme Inzerenta musí byť minimálne vo výške Odplaty za zverejnenie.

3. Predmetom Zmluvy o zverejnení je najmä (i) záväzok Prevádzkovateľa voči Inzerentovi zabezpečiť Inzerentom požadované Zverejnenie a splniť súvisiace skutočnosti, ako je uvedené v týchto VOP, (ii) Záväzok Vydavateľa voči Prevádzkovateľovi umiestniť Zmienku do Zverejneného obsahu a splniť súvisiace skutočnosti, ako je uvedené v týchto VOP a (iii) záväzok Inzerenta voči Prevádzkovateľovi uhradiť prostredníctvom Kreditného systému dohodnutú Odplatu za Zverejnenie, ako aj (iv) súvisiace záväzky strán Zmluvy o zverejnení, ako vyplývajú z týchto VOP.

4. Odplata za zverejnenie a Odplata Vydavateľa sú platené vždy výlučne vo forme prevodu kreditov zo strany Užívateľa na účet Prevádzkovateľa (a naopak) v rámci Kreditného systému.

5. Odplata za zverejnenie je hradená vo forme prevodu kreditov z účtu Inzerenta na účet Prevádzkovateľa. Výška Odplaty za zverejnenie je dohodnutá v procese uzatvárania Zmluvy o zverejnení a je vypočítaná ako násobok výšky odplaty za zverejnenie jednej Zmienky v rámci Zverejneného obsahu Vydavateľa (tak ako je výška odplaty uvedená pri podmienkach konkrétneho Zverejneného obsahu) a celkového počtu Zmienok, ktoré má Inzerent záujem zverejniť; teda napríklad, ak výška odplaty za jednu Zmienku je 100,- eur bez DPH, t.j. 120,- eur s DPH (resp. 100 kreditov), pričom Inzerent má záujem umiestniť do Zverejneného obsahu celkovo 3 Zmienky, potom je výška Odplaty za zverejnenie celkovo 300,- eur bez DPH, t.j. 360,- eur s DPH (resp. 300 kreditov).

6. Odplata Vydavateľa je hradená vo forme prevodu kreditov z účtu Prevádzkovateľa na účet Vydavateľa. Výška Odplaty Vydavateľa zodpovedá 75 % výšky Odplaty za zverejnenie na úrovni sumy bez DPH; teda napríklad, ak výška Odplaty za zverejnenie je celkovo 300,- eur bez DPH, t.j. 360,- eur s DPH (resp. 300 kreditov), potom výška Odplaty Vydavateľa zodpovedá sume 225,- eur bez DPH, t,.j. 270,- eur s DPH (resp. 225 kreditov).

7. Po umiestnení Zmienky vo Zverejnenom obsahu Vydavateľ túto skutočnosť zaeviduje v rámci svojho Užívateľského konta na Webovej stránke a zároveň tým umožní Inzerentovi (v rámci jeho Užívateľského konta) vykonať kontrolu a potvrdenie Zverejnenia; Inzerent je o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný v rámci svojho Užívateľského konta a  prostredníctvom e-mailovej správy. Inzerent je povinný bez zbytočného odkladu po zaevidovaní Zverejnenia zo strany Vydavateľa, najneskôr v lehote 5 kalendárnych dní, vykonať kontrolu Zverejnenia a v prípade (i) ak je Zverejnenie vykonané riadne (v súlade s dohodnutými podmienkami Zmluvy o zverejnení), potvrdiť vo svojom Užívateľskom konte riadne vykonanie Zverejnenia alebo (ii) ak Zverejnenie nie je vykonané riadne, nahlásiť problém (resp. uplatniť reklamáciu spôsobom podľa čl. V týchto VOP).

8. Zverejnenie sa považuje za vykonané riadne: (i) momentom potvrdenia zo strany Inzerenta alebo (ii) márnym uplynutím lehoty 5 kalendárnych dní (po zaevidovaní Zverejnenia na Webovej stránke zo strany Vydavateľa), podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr (ďalej ako „Potvrdené Zverejnenie“). Po splnení podmienok na Potvrdené Zverejnenie sa považuje Zverejnenie za vykonané riadne a v súlade s podmienkami Zmluvy o zverejnení (a to bez ohľadu na to, či reálny stav uvedenému zodpovedá alebo bez ohľadu na to, či Inzerent skutočne skontroloval dodržanie podmienok Zverejnenia alebo toto z akéhokoľvek dôvodu nevykonal a pod.).

9. Vydavateľovi vzniká nárok na Odplatu Vydavateľa až potom, ako nastanú podmienky Potvrdeného Zverejnenia; v prípade, ak bola do kreditného systému Vydavateľa pripísaná Odplata Vydavateľa (a to pripísaním zodpovedajúceho počtu kreditov) vo vzťahu k Zverejneniu, ktoré nebolo vykonané riadne (teda vo vzťahu k Zverejneniu nenastali podmienky Potvrdeného Zverejnenia), bude zodpovedajúca Odplata Vydavateľa z Kreditného systému Vydavateľa strhnutá, resp. odpísaná (keďže na ňu nevznikol Vydavateľovi nárok).

10. Prevádzkovať nie je povinný Vydavateľovi za uskutočnené Zverejnenie uhradiť Odplatu Vydavateľa v prípade, že (i) Inzerent za Zverejnenie nezaplatil Prevádzkovateľovi dohodnutú Odplatu za Zverejnenie (uvedené sa uplatní najmä aj v prípade, ak na základe reklamácie Inzerenta Prevádzkovateľ rozhodne o tom, že Zverejnenie nebolo vykonané riadne a vráti na účet Inzerenta zaplatenú Odplatu za Zverejnenie) alebo (ii) Vydavateľ porušil povinnosti stavené v týchto VOP alebo Zmluve o zverejnení. Ak v čase splnenia podmienok podľa tohto bodu VOP (alebo v čase ich zistenia zo strany Prevádzkovateľa) už bola na účet Vydavateľa uhradená Odplata Vydavateľa, môže Prevádzkovateľ odpísať zodpovedajúci počet kreditov (vo výške Odplaty Vydavateľa) z Kreditného systému Vydavateľa, a to aj bez jeho súčinnosti. Prevádzkovateľ bude Vydavateľa bezodkladne informovať o tom, že nastali skutočnosti predpokladané týmto bodom VOP.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený (avšak nie povinný) z Kreditného systému Vydavateľa strhnúť, resp. odpísať počet kreditov zodpovedajúci Odplate Vydavateľa za Zverejnenie (ktoré mohlo v minulosti spĺňať podmienky Potvrdeného zverejnenia), alebo ich časť, ak Vydavateľ s odstupom času vykoná úkony v dôsledku ktorých konkrétne Zverejnenie stratí požadovanú kvalitu (napr. ak Vydavateľ vymaže zo Zverejneného obsahu backlink týkajúci sa Zmienky Inzerenta), a to najmä v prípade, ak Vydavateľ bude takto postupovať vo väčšom rozsahu (teda vo vzťahu k viacerým Zverejneniam a Zmienkam); v takom prípade sa Prevádzkovateľ a Vydavateľ dohodli na tom, že doručením oznámenia Prevádzkovateľa, ktoré bude obsahovať identifikáciu dotknutých Zverejnení, Vydavateľovi zaniká nárok na Odplatu Vydavateľa za takto realizované Zverejnenia. Prevádzkovateľ je v takom prípade zároveň oprávnený (avšak nie povinný) vrátiť uhradenú Odplatu za zverejnenie (vo vzťahu k takýmto Zverejnenia) na účet Inzerenta (a to pripísaním zodpovedajúceho počtu kreditov).

12. Užívateľ je vo vzťahu k akémukoľvek plneniu získanému na základe Zmluvy o zverejnení alebo Zmluvy Addmention zodpovedný za splnenie si svojich daňových povinností v zmysle príslušnej právnej úpravy.

13. Zmluva o zverejnení sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu kedy nastanú podmienky Potvrdeného Zverejnenia.

 

Čl. IVc

Spoločné ustanovenia k Zmluve Addmention a Zmluve o zverejnení

 

1. Počas celého trvania Zmluvy Addmention a Zmluvy o zverejnení je Užívateľ povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP, Zmluvy Addmention a Zmluvy o zverejnení.

2. Uzatvorenie Zmluvy o zverejnení je podmienené registráciou Užívateľského konta  zo strany Užívateľa na Webovej stránke, a teda uzatvorením Zmluvy Addmention.

3. Užívateľ a Prevádzkovateľ udeľujú v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vzájomný súhlas na to, aby si vystavovali faktúry v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“); elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom. Prevádzkovateľ a Užívateľ budú doručovať elektronickú faktúru na e-mail, ktorý je evidovaný v rámci Užívateľského konta / Webovej stránky; Prevádzkovateľ je oprávnený doručovať elektronické faktúry aj ako správy doručené (a prístupné) v Užívateľskom konte daného Užívateľa. Užívateľ je povinný Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách jeho e-mailovej adresy, ako aj jej nefunkčnosti, prípadne o nemožnosti jej užívania alebo o iných obdobných skutočnostiach.   

4. Užívateľom nebudú zo strany Prevádzkovateľa účtované žiadne osobitné poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy Addmention alebo Zmluvy o zverejnení; tým nie sú dotknuté (bežné) poplatky mobilných operátorov alebo poskytovateľa internetového pripojenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si akékoľvek vzájomné nároky voči Užívateľovi vyplývajúcej alebo súvisiace so Zmluvou Addmention, Zmluvou o zverejnení alebo týmito VOP, a to aj v prípade, ak ešte nie sú splatné.  Užívateľ nie je oprávnený započítať akékoľvek vzájomné nároky voči inému Užívateľovi alebo Prevádzkovateľovi bez predchádzajúceho súhlasu dotknutého subjektu.

6. Zmluvu Addmention a/alebo Zmluvu o zverejnení  je možné vždy ukončiť aj na základe dohody všetkých zmluvných strán.  

Čl. V

Reklamácie

 

1. Inzerent má právo reklamovať vady Zverejnenia, a to počas lehoty 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vydavateľ zaeviduje Zverejnenie v rámci Webovej stránky. Inzerent stráca možnosť namietať akékoľvek nedostatky Zverejnenia potom, ako nastanú podmienky Potvrdeného Zverejnenia (čl. IVb bod 8 týchto VOP).

2. Vadou Zverejnenia je najmä (i) nesprávne zobrazenie alebo nefunkčnosť prelinkovania Zmienky v rámci Zverejneného obsahu, (ii) neumiestnenie Zmienky alebo umiestnenie nesprávnej alebo odlišnej Zmienky (ako Zmienky, ktorá bola zo strany Inzerenta objednaná) v rámci Zverejneného obsahu, ako aj (iii) iné nedostatky v dôsledku ktorých je možné, vzhľadom na okolnosti, považovať Zverejnenie za vadné.

3. Za vady Zverejnenia sa nepovažujú najmä nasledovné skutočnosti (i) ak Zverejnenie neprinieslo Inzerentovi očakávanú konverziu (teda napríklad návštevnosť webovej stránky na ktorú je prepojená Zmienka zadaná Inzerentom a pod.) alebo (ii) ak vady Zverejnenia sú spôsobené nesprávne alebo neúplne zadanou objednávkou Zverejnenia zo strany Inzerenta alebo (iii) ak reklamované vady spočívajú v nespokojnosti Inzerenta so Zverejneným obsahom (napríklad aj jeho grafickou úpravou alebo obsahom), ak zároveň samotné Zverejnenie zodpovedá dohode strán podľa Zmluvy o zverejnení a podľa týchto VOP.

4. Reklamáciu je potrebné vykonať prostredníctvom Webovej stránky, a to z Užívateľského konta dotknutého Inzerenta, pričom obsahom reklamácie musí byť najmä dostatočne určitý popis vady Zverejnenia a prípadne aj ďalšie skutočnosti, ktoré Užívateľ pokladá za dôležité pri preukázaní vád Zverejnenia (napríklad poukaz na komunikáciu s Vydavateľom v rámci ktorej prišlo k dohode o podmienkach Zverejnenia a pod.); v prípade, ak by v danom čase reklamáciu nebolo z akéhokoľvek dôvodu možné vykonať prostredníctvom Webovej stránky, je možné ju realizovať e-mailom alebo listom zaslaným formou poštovej prepravy.

5. Po zaevidovaní reklamácie Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 kalendárnych dní, posúdi existenciu vád Zverejnenia a v prípade potreby tiež požiada ostatných účastníkov Zmluvy o zverejnení o dodanie dodatočných informácií, vysvetlení alebo podkladov týkajúcich sa Zmluvy o zverejnení alebo samotného Zverejnenia; v prípade potreby, najmä aj s ohľadom na potrebu zisťovania alebo kontroly skutočností týkajúcich sa Zverejnenia, je Prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť si lehotu podľa tohto bodu, maximálne však o ďalších 25 kalendárnych dní.  

6. Od momentu doručenia reklamácie zo strany Inzerenta je Prevádzkovateľ oprávnený (i) pozdržať všetky ešte nevyplatené plnenia súvisiace so Zverejnením (najmä vyplatenie Odplaty Vydavateľa) a (ii) pozdržať výber (resp. predaj) kreditov zo strany Vydavateľa, a to minimálne vo výške kreditov zodpovedajúcich Odmene Vydavateľa za Zverejnenie na ktoré sa vzťahuje reklamácia.  

7. Po posúdení reklamácie Prevádzkovateľ bude vo vzťahu k Inzerentovi postupovať nasledovným spôsobom:

a) v prípade, ak bude Zverejnenie považovať za vadné (i) a ak to budú okolnosti umožňovať, zabezpečí prostredníctvom Vydavateľa odstránenie nedostatkov Zverejnenia (teda zabezpečí nové Zverejnenie alebo nápravu týkajúcu sa už vykonaného Zverejnenia) alebo (ii) vráti Inzerentovi uhradenú Odplatu za Zverejnenie vo forme pripísania zodpovedajúceho počtu kreditov do Kreditného systému Inzerenta; alebo

a) v prípade, ak nebude Zverejnenie považovať za vadné, informuje Inzerenta o zamietnutí reklamácie spolu s uvedením dôvodov zamietnutia reklamácie.

8. Prevádzkovateľ môže vždy (na základe svojho rozhodnutia) namiesto odstránenia vád Zverejnenia vrátiť Inzerentovi Odplatu za Zverejnenie prostredníctvom Kreditného systému.

9. V prípade, ak Prevádzkovateľ skonštatuje existenciu vady Zverejnenia, vzniká zároveň Vydavateľovi, ktorý Zverejnenie realizoval (i) povinnosť zrealizovať opätovné Zverejnenie alebo odstrániť vady už vykonaného Zverejnenia tak, aby sa zabezpečila náprava vád Zverejnenia reklamovaných Inzerentom, ak Prevádzkovateľ rozhodne o riešení reklamácie spôsobom podľa bodu 7 písm. a) ods. (i) tohto článku VOP alebo (ii) povinnosť vrátiť Odplatu Vydavateľa na ktorú vznikol Vydavateľovi nárok v súvislosti s vadným Zverejnením, ak už bola pripísaná na účet Vydavateľa a ak Prevádzkovateľ rozhodne o riešení reklamácie spôsobom podľa bodu 6 písm. a) ods. (ii) tohto článku VOP; v takomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený odpísať Vydavateľovi z jeho Kreditného systému počet kreditov zodpovedajúci Odplate Vydavateľa za vadne realizované Zverejnenie. Ak Vydavateľ nebude mať vo svojom Kreditnom systéme dostatočný počet kreditov, je povinný vrátiť Odplatu Vydavateľa iným spôsobom podľa požiadavky Prevádzkovateľa (najmä bankovým prevodom finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa).  

10. Ak Vydavateľ neodstráni vady Zverejnenia ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Prevádzkovateľom (podľa bodu 9 tohto článku VOP), vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Vydavateľovi vo výške 5 % z celkovej výšky Odplaty za Zverejnenie (vzťahujúcej sa k vadnému Zverejneniu) za každý aj začatý deň omeškania.  

11. O spôsobe vyriešenia reklamácie bude Inzerent informovaný doručením správy v rámci jeho Užívateľského konta a/alebo e-mailom.

12. Prevádzkovateľ nie je povinný reagovať na (i) opakované sťažnosti alebo reklamácie týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, (ii) reklamácie ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k Prevádzkovateľovi.

13. Užívateľ je oprávnený informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom Webovej stránky alebo iným vhodným spôsobom tiež o akýchkoľvek vadách funkčnosti Webovej stránky alebo jej častí, pričom Prevádzkovateľ vyvinie úsilie, aby takéto vady (ak budú existovať) odstránil v čo možno najkratšom čase od ich zistenia. Užívateľ však nemá nárok na akékoľvek plnenie, zľavu, náhradu škody alebo nárok iného charakteru vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v súvislosti s vadami funkčnosti Webovej stránky.

 

Čl. VI

Doručovanie

 

1. Užívatelia si medzi sebou budú doručovať akékoľvek správy, písomnosti alebo podania výlučne prostredníctvom Webovej stránky, a to s využitím prostriedkov komunikácie, ako sú v rozhodnom čase dostupné na Webovej stránke.

2. Užívateľ a Prevádzkovateľ si medzi sebou budú doručovať akékoľvek správy, písomnosti alebo podania prostredníctvom Webovej stránky, a to s využitím prostriedkov komunikácie, ako sú v rozhodnom čase dostupné na Webovej stránke alebo v prípadoch kedy to výslovne predpokladajú tieto VOP aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie (vo vzťahu k Užívateľovi sa použijú aktuálne kontaktné údaje vyplnené v rámci jeho Užívateľského konta).

3. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s týmito VOP sa považuje za doručenú v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e–mail) alebo prostriedkov komunikácie dostupných na Webovej stránke, dňom jej preukázateľného odoslania adresátovi.

 

Čl. VII

Ochrana osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov, resp. fyzických osôb konajúcich v mene Užívateľov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

 

 

Čl. VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa spravujú prednostne ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.

2. Prevádzkovateľ a Užívatelia sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP, zo Zmluvy Addmention a Zmluvy o Zverejnení a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti strán.

3. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ postúpil alebo akýmkoľvek spôsobom previedol práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP, Zmluvy Addmention a/alebo Zmluvy o zverejnení na tretiu osobu.

4. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.

5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.11. 2023.

Scroll to Top